Alim İbrahim Efendi Hakkında Yeni Bir Bilgi

İnay Köyü (Ulubey/Uşak) Web Sitesi

Alim İbrahim Efendi Hakkında Yeni Bir Bilgi

17 Mayıs 2020 İnaylılar 0

.

İnaylı Alim İbrahim Efendi hakkındaki yazılı ilk bilgiler Bursalı Mehmed Tahir Efendi’ye dayanıyordu.
(Bakınız: http://www.inay.net/new/?p=1658)

Bursa Mısrî Tekkesi’nin son postnişini Şemseddin Mısrî tarafından kaleme alınan “Bahâr-ı Şemsî”de yer alan biyografiler arasında İbrahim Efendi Hakkında da bilgi yer almaktadır.

Soyadı Kanunuyla birlikte “Ulusoy” soyadını alan Şemseddin Mısrî, Bursa’da dünyaya gelmiş, 1867-1936 yılları arasında yaşamış ve Bursa Mısrî Dergâhı’na 1893 yılında postnişin olmuştur.

“Bahâr-ı Şemsî”de adlı eserde biyografi sahiplerinin doğum ve vefat tarihleri, mezarlarının bulunduğu yer ve varsa mensubu bulundukları tarikatı konu edinmektedir. Adı geçen eser, müellifin oluşturmayı düşündüğü üçlü biyografi serisinin sonuncusudur. Bu serinin ilk halkası, Mısriyye tarikatının pîri, Niyâzî-i Mısrî menakıbnamesi olan “Gülzâr-ı Mısrî”, ikinci halkası Bursa dergâh ve zaviyelerine ayrılan “Yâdigâr-ı Şemsî”, sonuncusu ise 1846 yılından sonra Bursa’da bulunan ancak başka eserlerde hâl tercemeleri zikredilmeyen şeyh, âlim, müftü, şair, musikişinas, hattat, doktor, meczub-ı ilahî, paşa, şehir eşrafı ve sanatkârlarının hâl tercemelerini içeren “Bahâr-ı Şemsî”dir.

“Bahâr-ı Şemsî”de İnaylı Alim İbrahim Efendi hakkındaki bilgiler şöyledir:

6. Müftü Uşşâkî İbrahim Efendi
Manisa İnay köyünden Hacı Ömer Ağa’nın oğlu olup 1246 tarihinde varlık elbisesini giymiş, 20 Cemaziyelevvel 1310 / 28 Teşrinisani 1308 / 1892 Cumartesi günü ise bu elbiseyi çıkarmış Deveciler Kabristanı’nda Şeyhülislâm Abdülaziz Efendi civarında defnedilmiştir. Bu kabristan imha edildiğinden, ahfadı tarafından Pınarbaşı’na naklolunmuştur. Doğduğu yer Uşak’a yakın olduğu için Uşşâkî nisbesiyle bilinir. Kendisi Nakşibendidir.

Kaynak: Serhat Gültaş, 2020. “Bir Biyografik Kaynak Olması Bakımından Bahâr-ı Şemsî”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 7/17, s. 87-118.